Provozní řád

Tento provozní řád je závazný pro všechny zákazníky Rodinné pálenice u Vastlů, bez ochoty dodržet jeho body nemůže být dovezený kvas vypálen.
1.
Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu, je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku.“
2.
Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ podle občanského průkazu.
3.
Pěstitel a osoby žijící ve společné domácnosti mohou v jednom výrobním období (sezóně) vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu.
4.
Dle § 4, odst. 8 zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
5.
Sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky z důvodu malého množství jednotlivých kvasů je možné jen v případě výslovného souhlasu majitelů kvasů. Takový souhlas musí obsahovat i vzájemné rozdělení vyrobené pálenky, které je tak mimo posuzování provozovatele pálenice.
6.
Není možné slučovat kvasy z různého ovoce.
7.
Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Stejně tak v plastových nádobách, které byly původně používány pro jiný účel než výrobu kvasu (např. chemické látky). Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.
8.
Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup pří kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovaných kvasů. Důvodem k odmítnutí může být rovněž naředění kvasu vodou z důvodu jeho malého množství.
9.
Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici a na webových stránkách pálenice.
10.
Pěstitel je srozuměn s tím, že mu pálenka může být vydána až po zaplacení daně a poplatku za vypálení.
11.
Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost.
12.
Ochutnávání pálenky je přístupné v nejmenší míře, která je nutná pro smyslové hodnocení. Před zjištěním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.
13.
Pěstitelé dodají na vyrobenou pálenku vlastní nádoby.
14.
Jakost, obsah alkoholu a odměřování množství destilátu je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.
15.
Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
16.
Pěstitelé berou na vědomí, že veškerý vyrobený alkohol prochází přes lihové měřidlo.
V lihovém měřidle jsou uchovávány vzorky pálenky, jejichž množství je dané příslušnými předpisy a slouží Celnímu úřadu pro výpočet spotřební daně.
17.
Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad opatřený běžným pořadovým číslem, razítkem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení v originále i kopii, která zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě pěstitelských destilátů.